Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

     1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów przez Urząd Miejski w Elblągu.

3) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego
w którym odbył się konkurs.

4) Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły udostępniane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     6)  Posiadają Państwo prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.