Uchwały archiwalne

 • Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 2283).
 • Uchwała nr XXIII/678/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r., poz. 1721)
 • Uchwała Nr XXXV/751/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Elblągu na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 3286)
 • Uchwała Nr X/187/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4142).
 • Uchwała nr XVI/471/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ z 2021r. poz.1460)
 • Uchwała Nr VIII/238/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz.Urz. Woj. Warm. - Maz z 2020 r. poz 14)
 • Uchwała Nr VIII/234/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5876).
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.269.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2019 r.  poz 2684)
 • Uchwała Nr V/140/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj.  Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 2683)
 • Uchwała nr XXXV/749/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 3608)
 • Obwieszczenie Nr 72/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017 r., poz. 4847).
 • Obwieszczenie nr 73/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2017 r., poz4848).
 • Obwieszczenie Nr 73/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4848).
 • Uchwała Nr XXXV/750/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 3609)
 • Uchwała Nr VIII/237/2019 Rady Miejskiej  w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm . - Maz. z 2019 r.  poz. 6385)
 • Uchwała Nr X/188/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4204).
 • Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 300).
 • Uchwała Nr XXII/430/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 6).
 • Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 721).
 • Uchwała Nr VIII/99/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 2754).
 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 993).
 • Obwieszczenie Nr 11/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 3706).
 • Uchwała Nr XXX/889/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 2659).
 • Uchwała Nr XXVIII/817/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014r., poz. 1169).
 • Uchwała Nr XXVIII/816/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 1168).
 • Uchwała Nr XXVIII/815/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 1167).
 • Uchwała Nr XXIV/663/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1279).
 • Uchwała Nr XXIV/666/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2803).
 • Uchwała Nr XXIV/662/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2802).
 • Uchwała Nr 590/2013Pełniącego Funkcje Organów Miasta Elbląg działającego za Radę Miejską z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1994).
 • Uchwała Nr XXI/547/2013Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1343).
 • Uchwała Nr XXI/545/2013Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1280).
 • Uchwała Nr XXI/546/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1175).
 • Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 2285).
 • Obwieszczenie Nr 66/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017 r., poz. 3652).
 • Uchwała Nr XXVIII/549/2017 z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r., poz. 3870).
 • Uchwała Nr XXVIII/550/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r., poz. 3871).
 • Uchwała Nr XXVII/533/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r., poz. 3090).
 • Uchwała Nr X/196/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 4206).
 • Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 1015 r., poz. 2284).
 • Uchwała Nr XXVIII/813/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 1166).
 • Uchwała Nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 1513).
 • Uchwała Nr XXIV/675/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2662).
 • Uchwała Nr XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 742).
 • Uchwała Nr XIX/515/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3545).
 • Uchwała Nr XIX/516/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3546).