Ustawy regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.