deklaracje - ustanie obowiązku

W przypadku, np.:

  • Sprzedaży nieruchomości
  • Darowizny
  • Rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu
  • Zaprzestania władania nieruchomością
  • Zakończenia oraz zawieszenia działalności gospodarczej

w celu nie naliczania dalszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • konieczne jest złożenie deklaracji wskazującej na ustanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • deklarację powyższą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
  • po upływie powyższego terminu, nie jest możliwe złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

 

W sytuacji nie złożenia powyższej deklaracji, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana nadal na rzecz dotychczasowego podmiotu.

Uwaga!

W przypadku:

  • Sprzedaży nieruchomości
  • Darowizny

w sytuacji gdy właściciel nieruchomości po dokonaniu sprzedaży lub darowizny nieruchomości nadal ją zamieszkuje, obowiązany jest do złożenia deklaracji aktualizującej stan prawny, tj. uwzględniającej zmianę statusu z właściciela na władającego nieruchomością.