Miejsce i termin składania deklaracji

 

 • Osobiście:
  Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1:
  • Biuro Obsługi Interesantów  (parter)
  • Departament Skarbnika Miasta – Referat Podatków  i Opłat, w pok. nr 112 (parter) w godz.:
    7.30 – 15.30 poniedziałek, środa, czwartek, 
   7.30 – 16.30 wtorek,
   7.30 – 14.30 piątek
    
 • pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Skarbnika Miasta
  Referat Podatków i Opłat
  ul. łączności 1
  82-300 Elbląg
   
 • drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

   

Terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni:

 • od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała),
 • powstania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, np.

 • zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • zmiany pojemności pojemnika na odpady komunalne,
 • zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmianaOpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku − uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.