TERMIN I SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, od dnia 1 kwietnia 2014 r. zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (co oznacza że termin płatności za miesiąc poprzedni upłynie 15-go dnia następnego miesiąca – np. termin płatności opłaty za miesiąc październik upłynie 15 listopada).
Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od 2016 roku z dołu, w terminie do 30 listopada każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania organu, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Elblągu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122 (parter)
  Kasa czynna:
  w poniedziałki, środy, czwartki  w godz. 08.00 – 15.00,
  wtorki  w godz. 08.00 – 16.00
  piątki   w godz. 08.00 – 14.00
 • lub przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Skarbnika Miasta
 • w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, adres jakiego dotyczy nieruchomość  oraz miesiąc bądź rok jakiego dotyczy opłata)
  Nr: 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju
  PL 6710 1020 1811 0000 0602 0334 1401 SWIFT: BPKOPLPW – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy (w tym przypadku należy opisać wpłatę).
 • kartą płatniczą w kasach automatycznych (opłatomatach) Gminy Miasto Elbląg.