ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) zobowiązała Radę Miejską w Elblągu do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Uchwała Nr XXIX/849/2023 Rady Miejskiej w Elblągu przewiduje od dnia 1 maja 2023 r. częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości, w wysokości 1,10 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Aby skorzystać z powyższego zwolnienia konieczne jest złożenie deklaracji zmieniającej.