OPŁATA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.

Rodzaj pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

Pojemnik/worek o pojemności do 120 l

16,90 zł

Pojemnik o pojemności 240 l

33,80 zł

Pojemnik o pojemności 1100 l

154,00 zł

Pojemnik o pojemności 5÷10 mᵌ

1050,00 zł

* Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Wskutek powyższego, od dnia 1 maja 2023 r. obowiązują nowe „podstawowe” stawki opłat przewidziane dla zbiórki selektywnej. Z uwagi na powyższe, w składanych do Prezydenta Miasta Elbląg deklaracjach należy deklarować opłatę z uwzględnieniem wyłącznie stawek selektywnych. Jednocześnie nowy wzór deklaracji został dostosowany do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie przewiduje wyboru zbiórki nieselektywnej.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości, Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Usługi świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę:

 • Odpady odbierane z Punktu Gromadzenia Odpadów  zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • odpady pozostałe po segregowaniu / odpady zmieszane
 • Odpady, które można dostarczyć do „GNIAZD”:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady, które można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

UWAGA: W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym odpady opakowaniowe.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu ul. Mazurska 42 w Elblągu.

Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników:
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem.