Regulamin

  1. Administratorem danych i właścicielem serwisu jest Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.
  2. Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone.
  3. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Elbląg.
  4. Żaden z elementów składowych serwisu nie może być w całości lub części kopiowany w celach komercyjnych, transmitowany elektronicznie lub w inny sposób modyfikowany, linkowany lub wykorzystany bez uprzedniej zgody Urzędu Miejskiego w Elblągu.
  5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, będących własnością oraz prowadzonych przez niezależne jednostki zewnętrzne. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Urząd Miejski w Elblągu nie odpowiada za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronę serwisu Elbląski Biznes nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Urząd Miejski w Elblągu za treść docelowej strony WWW.
  6. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów zamieszczanych na serwisie, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Serwisu, na której opublikowana jest pełna treść.
  7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.