Zmiana wysokości opłaty za odpady komunalne od 1 maja 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/849/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 maja 2023 r. ustala się nowe stawki opłat. 

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane w sposób selektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

25,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

15,70 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

1,50 zł

 

Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.

Rodzaj pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

Pojemnik/worek o pojemności do 120 l

16,90 zł

Pojemnik o pojemności 240 l

33,80 zł

Pojemnik o pojemności 1100 l

154,00 zł

Pojemnik o pojemności 5÷10 mᵌ

1050,00 zł

* Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.