Prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

  • Uchwała nr XXIII/678/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r., poz. 1721)
  • Obwieszczenie nr 30/XVIII/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.2578)
  • Obwieszczenie Nr 15/XIA/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2020 r. poz. 2355)
  • Uchwała Nr XXXV/751/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Elblągu na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 3286)
  • Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 2283).
  • Uchwała Nr XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012r., poz. 3544).