Prawo miejscowe w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Uchwała Nr XXIV/720/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 2367).
  • Uchwała Nr XXIII/672/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 1315).
  • Uchwała Nr X/189/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4205).
  • Uchwała nr XVIII/541/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.2520)
  • Uchwala Nr VIII/235/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 6138).
  • Uchwała Nr XXI/544/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1279).