Prawo miejscowe w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Obwieszczenie Nr 38/XXVII/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2022 r. poz. 4817)
  • Uchwała nr XXIX/849/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2023.1624)

  • Uchwała nr XXIX/850/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r., poz. 1654)

  • Uchwała Nr XXIII/672/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 1315).
  • Uchwala Nr VIII/235/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 6138).
  • Uchwała Nr XXI/544/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1279).