Zakres świadczonych usług na terenie Gminy Miasto Elbląg

Usługi są świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych,  bio - stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości po sortowaniu przeznaczone do składowania jest Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu ul. Mazurska 42 w Elblagu.

Nieruchomości zamieszkałe

Odpady komunalne:

 • Odpady odbierane z Punktu Gromadzenia Odpadów  zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • popiół (od 1.10 do 30.04 – należy zgłosić potrzebę odbioru odpadów do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu)
  • odpady pozostałe po segregowaniu / odpady zmieszane
 • Odpady, które można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
  • popiół z palenisk domowych
  • przeterminowane lub niewykorzystane leki
  • chemikalia
  • baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony (4szt./na rok na gospodarstwo domowe)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (1,5 Mg/ na rok na gospodarstwo domowe)
 • Odpady, które można dostarczyć do „GNIAZD”:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady, które można dostarczyć do Punty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON):
  • oleje
  • farby
  • kleje
  • środki chemiczne
  • świetlówki
  • baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Przeterminowane  lub niewykorzystane leki można przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.
 • Zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych w urzędach, placówkach oświaty, biurach zarządców nieruchomości.

Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników:
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem.


Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Odpady komunalne:

 • Odpady odbierane z Punktu Gromadzenia Odpadów  zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • odpady pozostałe po segregowaniu / odpady zmieszane
 • Odpady, które można dostarczyć do „GNIAZD”:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady, które można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

UWAGA: W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym odpady opakowaniowe.

Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników:
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem.