inne odpady

To czego do pojemnika wyrzucić się nie da, możemy zawieźć do PSZOK-u prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 46 w Elblągu lub oddać do jednego z punktów (wykaz)

Punkty te za darmo przyjmują odpady z gospodarstw domowych. Także te, które zawierają niebezpieczne materiały czy substancje. To bardzo ważne, by odpady niebezpieczne, czyli np. baterie, zużyte tonery, trafiły do PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną przekazane do recyklerów, którzy, zajmują się ich przetwarzaniem. Nie wszyscy wiedzą, że jedna zużyta bateria z pilota samochodowego jest w stanie zatruć aż 400 litrów wody!

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania odpadów lub wręcz porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach, przy obudowach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody, państwa, a także Was mieszkańców, na oczyszczanie takich miejsc przeznaczane są ogromne środki finansowe, np. na usuwanie odpadów z lasów jest to kwota ponad 16 mln złotych rocznie. Warto zapytać również w Waszych spółdzielniach czy wspólnotach ile środków przeznaczają na uprzątanie odpadów znajdujących się przy obudowach takich jak gruz, opony czy materiały niebezpieczne, a jako mieszkańcy możemy je legalnie i bezpłatnie przekazać do PSZOK-u.

Punkty (PSZOK-i oraz PGON-y) nie przyjmują jedynie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktów można odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Natomiast porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest nie tylko wyjątkowo naganne, ale i skutecznie ścigane. W dodatku dzięki obecnym wokół nas systemom kamer często łatwo ustalić, kto je porzucił. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać wodę i glebę, po prostu zawieźmy odpady do PSZOK.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Mazurska 42 przyjmuje takie odpadów, jak:

 1. przeterminowane leki
 2. odpady wielkogabarytowe tj. meble, duże zabawki

 3. odpady zielone

 4. odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (​beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.) do 1,5 Mg na jedno gospodarstwo domowe w roku

 5. zużyte opony 4 szt. na gospodarstwo domowe w roku

 6. elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny

 7. baterie i akumulatory

 8. opakowania z papieru i tektury

 9. odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych

 10. szkło opakowaniowe

 11. opakowania z tekstyliów

 12. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 13. pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych

 14. szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra

 15. odzież

 16. tekstylia

 17. rozpuszczalniki

 18. kwasy

 19. alkalia (substancje żrące)

 20. odczynniki fotograficzne

 21. środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne

 22. świetlówki, świetlówki energooszczędne

 23. termometry rtęciowe

 24. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe

 25. oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)

 26. przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych

 27. farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne

 28. kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 29. farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek

 30. kleje, lepiszcze i żywice

 31. detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 32. leki

 33. akumulatory i baterie

 34. telewizory, monitory

 35. małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne

 36. drewno zawierające substancje niebezpieczne

 37. drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.

 38. odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.

 39. odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.

 40. środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

 

Zapraszamy również do obejrzenia materiału video:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Baterie.mp4

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/pszok-fin.mp4