Informacje potrzebne do złożenia Prezydentowi Miasta Elbląg sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

ZA 2022 ROK

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS – 129 226

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 106 917

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem – 99 554

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na terenie całej gminy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 30 818,23 Mg

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 14098,32 Mg

 

ZA 2021 ROK

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS – 129 226

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 108 594

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem – 93 925

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 30030,06

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 14122,62 Mg

ZA 2020 ROK

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS – 129 226

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 110 761

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem – 101 096

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 15 396,42

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 17 152,51