Informacje potrzebne do złożenia Prezydentowi Miasta Elbląg sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

ZA 2020 ROK

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS – 129 226

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 110 761

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem – 101 096

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 15 396,42

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy w tonach [Mg] – 17 152,51