OPŁATA POBIERANA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDNYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Miejska w Elblągu uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  wykorzystywanej  jedynie przez część roku, wynosi:

  • 10,50 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz
  • 15,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

KONSEKWENCJE NIEDOPŁENIENIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.