OPŁATA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Elblągu.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane w sposób selektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

25,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

15,70 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

1,50 zł

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Wskutek powyższego, od dnia 1 maja 2023 r. obowiązują nowe „podstawowe” stawki opłat przewidziane dla zbiórki selektywnej. Z uwagi na powyższe, w składanych do Prezydenta Miasta Elbląg deklaracjach należy deklarować opłatę z uwzględnieniem wyłącznie stawek selektywnych. Jednocześnie nowy wzór deklaracji został dostosowany do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie przewiduje wyboru zbiórki nieselektywnej.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości, Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Usługi świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę:

 • Odpady odbierane z Punktu Gromadzenia Odpadów  zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • popiół (od 1.10 do 30.04 – należy zgłosić potrzebę odbioru odpadów do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu)
  • odpady pozostałe po segregowaniu / odpady zmieszane
 • Odpady, które można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
  • popiół z palenisk domowych
  • przeterminowane lub niewykorzystane leki
  • chemikalia
  • baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony (4szt./na rok na gospodarstwo domowe)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (1,5 Mg/ na rok na gospodarstwo domowe)
 • Odpady, które można dostarczyć do „GNIAZD”:
  • szkło
  • papier
  • tworzywa  sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady, które można dostarczyć do Punty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON):
  • oleje
  • farby
  • kleje
  • środki chemiczne
  • świetlówki
  • baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Przeterminowane  lub niewykorzystane leki można przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.
 • Zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych w urzędach, placówkach oświaty, biurach zarządców nieruchomości.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu ul. Mazurska 42 w Elblągu.

Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników:
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym na stronie wykonawcy usługi.