Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK)

Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego Uchwałą Nr XVIII/333/2012 z dnia 19.06.2012r. uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016, a Uchwałą Nr XVIII/334/2012 z dnia 19.06.2012r. (zmieniona Uchwałą Nr XXIV/487/13, Uchwałą Nr XXIX/574/13, Uchwałą Nr XXXI/613/13, Uchwałą Nr XXXII/629/13, Uchwałą Nr XXXIV/670/14 i Uchwałą Nr XXXIX/769/14) w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016 określił regiony i instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Reginach (tzw. RIPOKi).

Plan Gospodarki Odpadami podzielił województwo warmińsko-mazurskie na pięć Regionów (Północny, Zachodni. Centralny, Północno-Wschodni, Wschodni).

Miasto Elbląg należy do Regionu Północnego.

 

 REGION PÓŁNOCNY

ZUO Elbląg

W skład Regionu Północnego wchodzą gminy powiatu elbląskiego i braniewskiego oraz Gmina Miasto Elbląg:

Powiat

Gmina

miasto Elbląg

Miasto Elbląg

powiat elbląski

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko, Młynary, Pasłęk, Rychliki

powiat braniewski

Braniewo (M), Braniewo (W), Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta

Podstawą systemu gospodarki odpadami na terenie Regionu Północnego jest potencjał techniczno-organizacyjny miasta Elbląga, Braniewa i Pasłęka zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

Instalacją regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Północnym jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu:

- Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów – Elbląg

- Składowisko odpadów, kwatera II – Elbląg

Instalacją do zastępczej obsługi Regionu, na wypadek awarii instalacji regionalnej jest „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” w Rudnie:

- Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów – Rudno/Zboże

- Składowisko odpadów, kwatera II - Rudno

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów należąca do ZUO Sp. z o.o. w Elblągu obejmuje:

  • Instalację do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnie zebranych o wydajności 70.000 Mg w skali roku. Instalacja składa się z nawy nadawczej, rozrywki worków, kabiny wstępnego sortowania, sita bębnowego pozwalającego na separację trzech frakcji 0-80 mm, 80-300 mm i powyżej 300 mm, 6 separatorów opto-pneumatycznych, separatora balistycznego, 3 separatorów metali, kabiny sortowniczej umożliwiającej podczyszczenie i rozdział surowców wtórnych, prasy umożliwiającej belowanie poszczególnych rodzajów surowców wtórnych. Sortownia umożliwia sortowanie odpadów na 25 frakcji;
  • Instalację do sortowania odpadów opakowaniowych szklanych o wydajności około 3 Mg/h. Instalacja umożliwia podczyszczanie i rozdział na kolory stłuczki szklanej;
  • Instalację do kompostowania odpadów biodegradowalnych o wydajności 38.000 Mg/rok, w skład której wchodzi 10 modułów kompostujących, 8 miejsc kompostujących fazy II, plac dojrzewania kompostu;
  • Instalację do produkcji komponentów paliwa alternatywnego o wydajności 6 Mg/h;
  • Plac gromadzenia i przerobu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych ze stosownym wyposażeniem technicznym;
  • Magazyn odpadów niebezpiecznych;
  • Instalację do przerobu tworzyw sztucznych;
  • Składowiska odpadów pozostałych po procesach fizyko-chemicznych przerobu odpadów (balastu).

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Moc przerobową podstawowych instalacji w ZUO Sp. z o.o. w Elblągu określa poniższa tabela (wg informacji ZUO):

Nazwa instalacji

Moc przerobowa

Proces przetwarzania

Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej  zbiórki

do 70.000 Mg/rok

przy pracy na dwie zmiany

R12

Odzysk

Kompostownia BIODEGMA

38.000 Mg/rok

R3

Kwatera balastu

pojemność 419.000 m3

D1

 

Zebrane selektywnie na terenie miasta lub wysortowane w ZUO Sp. z o.o. odpady biodegradowalne przetwarzane są:

  • odpady zielone (20 02 01) i odpady kuchenne (20 01 08), frakcja 0-80 mm  z mechanicznego przetwarzania (19 12 12) – w kompostowni ZUO Sp. z o.o.;
  • Opakowania z papieru i tektury (15 01 01), papier i tektura (20 01 01) – w instalacji do przerobu makulatury (Stora Enso Narew Sp. z o.o.; MONDI Świecie).

Kooperacja firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych systemem i ZUO Sp. z o.o. z firmami przetwarzającymi odpady zaliczone do biodegradowalnych pozwala skutecznie ograniczyć masę tych odpadów przekazywanych na składowisko (kwaterę balastu).

Zebrane selektywnie na terenie miasta lub wysortowane w ZUO Sp. z o.o. pozostałe frakcje odpadów komunalnych kierowane są do firm przetwarzających poszczególny asortyment odpadów (opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane, zużyty sprzęt AGD, przeterminowane leki itp.)

Z odpadów najbardziej kalorycznych nienadających się do termicznego unieszkodliwienia lub recyclingu ZUO Sp. z o.o. produkuje paliwo alternatywne (RDF).