Korekta deklaracji

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji?
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Składając korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzasadnienie złożenia korekty od początku 2016 roku nie jest już obowiązkowe.

Korekta deklaracji o wysokości opłaty
Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania oraz innych danych wykazanych w deklaracji (np. adresu, NIP-u, PESEL-u i innych danych niepowodujących zmiany wielkości opłaty).

W jaki sposób złożyć korektę deklaracji?
Do korekty deklaracji służą te same formularze, których korekta dotyczy. Należy jednak pamiętać o zaznaczeniu w odpowiedniej części nowego formularza informacji, że celem jego złożenia jest korekta deklaracji. Na początku każdej deklaracji znajdują się rubryki, w których należy podać, zaznaczając właściwy kwadrat, cel złożenia formularza. W praktyce czynności dokonuje się poprzez zaznaczenie na właściwym formularzu przeznaczonego do tego kwadratu – tj. deklaracja korygująca.

Uzasadnienie złożenia korekty według regulacji obowiązujących od 2016 roku
Od 2016 roku korekta deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji. Jednocześnie została wprowadzona zasada pozwalającą na złożenie korekty, do której będzie można dołączyć uzasadnienie złożenia korekty, lecz będzie to zależało od woli samego podatnika.


Pobierz deklarację

 Deklaracje do pobrania, wypełnienia elektronicznie i wydrukowania (format rtf, do wypełniania zalecany Microsoft Word wersja 97-2003 lub lepsza).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Deklaracja DOP – 1, składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Deklaracja DOP – 2, składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 3, składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 4, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.


FORMULARZE DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE: 10.04.2013 R.  −  22.10.2013 R.

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1 oraz Załącznik ZOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2 oraz Załącznik ZOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3 oraz Załącznik ZOP-3

FORMULARZE DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE: 23.10.2013 R.  −  31.03.2014 R.

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3

FORMULARZE DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE: 01.04.2014 R.  −  07.08.2015 R.

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3

FORMULARZE DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE: 08.08.2015 R.  −  07.12.2015 R.

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3

FORMULARZE DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE: 08.12.2015 R.  −  ………………

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz deklarację DOP-4