Deklaracje

1. Obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1454) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4).

PRZED 1 LUTEGO 2015 R.

 • właściciel budynku jednorodzinnego;
 • właściciel budynku wielolokalowego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich właścicieli lokali deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej / zarząd spółdzielni mieszkaniowej);
 • w budynkach wielolokalowych – jeżeli zarząd nie został wybrany właściciele poszczególnych lokali;
 • właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązujących do dnia 31 stycznia 2015 r., jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (art. 2 ust. 3).

PO 1 LUTEGO 2015 R.

 • właściciel (lub podmiot faktycznie władający nieruchomością) w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • właściciel (lub podmiot albo podmioty faktycznie władające nieruchomością) w przypadku budynku wielolokalowego;
 • w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich właścicieli lokali deklarację składa wspólnota mieszkaniowa /spółdzielnia mieszkaniowa;
 • właściciel (lub podmiot władający nieruchomością) w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, tj.

 • właściciela, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
 • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
 • inne podmioty władające nieruchomością

obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy (art. 2 ust. 2a).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Deklaracji nie składają:

 • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to spółdzielnia)
 • mieszkańcy wspólnot, które maja swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator jako osoba reprezentująca składającego deklarację)

2. Miejsce składania deklaracji

 • Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1:
  • Biuro Obsługi Interesantów  (parter)
  • Departament Skarbnika Miasta – Referat Podatków  i Opłat, w pok. nr 112 (parter) w godz.: od 7.30 – 15.30 poniedziałek, środa, czwartek, od 7.30 – 16.30 wtorek, 7.30 – 14.30 piątek
 • pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Skarbnika Miasta
  Referat Podatków i Opłat
  ul. łączności 1
  82-300 Elbląg
 • drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właściciele twz. nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) obowiązani byli złożyć pierwszą deklarację do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 30 kwietnia 2013 r. nie podlegali obowiązkowi złożenia deklaracji obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni:

 • od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała),
 • powstania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
a położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, zobowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni:

 • od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Pobierz deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Deklaracja DOP – 1, składana przez  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Deklaracja DOP – 2, składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 3, składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 4, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

DEKLARACJE – do edycji

Deklaracje do pobrania, wypełnienia elektronicznie i wydrukowania (format rtf, do wypełniania zalecany Microsoft Word wersja 97-2003 lub lepsza)

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz deklarację DOP-4
PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI
Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-3
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-4

Formularze wzorów deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w pok. nr 112 (parter).

Jeżeli potrzebujesz deklaracji z wcześniejszego okresu przejdź do Korekty deklaracji.


5. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, np.

 • zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • zmiany pojemności pojemnika na odpady komunalne,
 • zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
 • przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


6. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Elbląg określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku − uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.