Deklaracje

1. Obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4).

 

PO 1 LUTEGO 2015 R.

 • właściciel (lub podmiot faktycznie władający nieruchomością) w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • właściciel (lub podmiot albo podmioty faktycznie władające nieruchomością) w przypadku budynku wielolokalowego;
 • w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich właścicieli lokali deklarację składa wspólnota mieszkaniowa /spółdzielnia mieszkaniowa;
 • właściciel (lub podmiot władający nieruchomością) w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, tj.

 • właściciela, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
 • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
 • inne podmioty władające nieruchomością

obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy (art. 2 ust. 2a).

Na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Deklaracji nie składają:

 • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to spółdzielnia)
 • mieszkańcy wspólnot, które maja swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator jako osoba reprezentująca składającego deklarację)

2. Miejsce składania deklaracji

 • Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1:
  • Biuro Obsługi Interesantów  (parter)
  • Departament Skarbnika Miasta – Referat Podatków  i Opłat, w pok. nr 112 (parter) w godz.: od 7.30 – 15.30 poniedziałek, środa, czwartek, od 7.30 – 16.30 wtorek, 7.30 – 14.30 piątek
 • pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Skarbnika Miasta
  Referat Podatków i Opłat
  ul. łączności 1
  82-300 Elbląg
 • drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni:

 • od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała),
 • powstania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 


4. Pobierz deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Deklaracja DOP – 1, składana przez  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Deklaracja DOP – 2, składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 3, składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 4, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

DEKLARACJE – do edycji

Deklaracje do pobrania, wypełnienia elektronicznie i wydrukowania (format rtf, do wypełniania zalecany Microsoft Word wersja 97-2003 lub lepsza)

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz deklarację DOP-4   lub   Wypełnij przez ePUAP
PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI
Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-3
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-4

Formularze wzorów deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w pok. nr 112 (parter).

Jeżeli potrzebujesz deklaracji z wcześniejszego okresu przejdź do Korekty deklaracji.


5. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, np.

 • zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • zmiany pojemności pojemnika na odpady komunalne,
 • zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


6. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku − uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.