Opłaty

1. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Elblągu.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r.:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  (lokal mieszkalny)

 

12,30 zł

 

21,60 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku

5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

 

7,70 zł

 

12,40 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku
11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

 

0,80 zł

 

2,30 zł

 

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2019 r. :

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane w sposób nieselektywny
Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny) 9,50 zł 16,63 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny) 5,94 zł 9,50 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny) 0,59 zł 1,78 zł

2. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązujące od dnia 1 marca 2019 r.:

Pojemność pojemnika

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

 

  Pojemnik/worek o pojemności do 120 l

 

10,00 zł

 

14,70 zł

 

  Pojemnik o pojemności 240 l

 

20,00 zł

 

29,30 zł

 

  Pojemnik o pojemności 1100 l

                  

                   91,00 zł

131,20 zł

 

  Pojemnik o pojemności 5-10 mᵌ

 

596,00 zł

 

849,00 zł

 

*Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

 

Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązujące od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2019 r.:

Rodzaj pojemnika Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane w sposób nieselektywny
Pojemnik/worek o pojemności do 120 l 7,72 zł 11,28 zł
Pojemnik o pojemności 240 l 15,44 zł 22,56 zł
Pojemnik o pojemności 1100 l 70,06 zł 100,94 zł
Pojemnik o pojemności 5÷10 mᵌ 458,38 zł 653,13 zł

* Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.


3. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości,  która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z pkt 1 i 2.


4. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDNYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Miejska w Elblągu uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  wykorzystywanej  jedynie przez część roku, wynosi:

 • 10,50 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz
 • 15,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5. TERMIN I SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

Właściciele nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, od dnia 1 kwietnia 2014 r. zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (co oznacza że termin płatności za miesiąc poprzedni upłynie 15-go dnia następnego miesiąca – np. termin płatności opłaty za miesiąc październik upłynie 15 listopada).
Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od 2016 roku z dołu, w terminie do 30 listopada każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania organu, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Elblągu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122 (parter)
  Kasa czynna:
  w poniedziałki, środy, czwartki  w godz. 08.00 – 15.00,
  wtorki  w godz. 08.00 – 16.00
  piątki   w godz. 08.00 – 14.00
 • lub przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Skarbnika Miasta
 • w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
  Nr: 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju
  PL 6710 1020 1811 0000 0602 0334 1401 SWIFT: BPKOPLPW – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy (w tym przypadku należy opisać wpłatę).