Opłaty

1. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Elblągu.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane w sposób selektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

17,40 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

10,90 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

1,10 zł

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Wskutek powyższego, od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe „podstawowe” stawki opłat przewidziane dla zbiórki selektywnej. Z uwagi na powyższe, w składanych do Prezydenta Miasta Elbląg deklaracjach należy deklarować opłatę z uwzględnieniem wyłącznie stawek selektywnych. Jednocześnie nowy wzór deklaracji został dostosowany do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie przewiduje wyboru zbiórki nieselektywnej.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości, Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

2. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rodzaj pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

Pojemnik/worek o pojemności do 120 l

14,00 zł

Pojemnik o pojemności 240 l

28,00 zł

Pojemnik o pojemności 1100 l

54,00 zł

Pojemnik o pojemności 5÷10 mᵌ

846,00 zł

* Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Wskutek powyższego, od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe „podstawowe” stawki opłat przewidziane dla zbiórki selektywnej. Z uwagi na powyższe, w składanych do Prezydenta Miasta Elbląg deklaracjach należy deklarować opłatę z uwzględnieniem wyłącznie stawek selektywnych. Jednocześnie nowy wzór deklaracji został dostosowany do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie przewiduje wyboru zbiórki nieselektywnej.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości, Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


3. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości,  która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z pkt 1 i 2.


4. OPŁATA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDNYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Miejska w Elblągu uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  wykorzystywanej  jedynie przez część roku, wynosi:

 • 10,50 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz
 • 15,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5.  ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) zobowiązała Radę Miejską w Elblągu do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Uchwała Nr VIII/234/2019 Rady Miejskiej w Elblągu przewiduje od dnia 1 stycznia 2020 r. częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości, w wysokości 0,90 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Aby skorzystać z powyższego zwolnienia konieczne jest złożenie deklaracji zmieniającej.

KONSEKWENCJE NIEDOPŁENIENIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 

 

6. TERMIN I SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

Właściciele nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, od dnia 1 kwietnia 2014 r. zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (co oznacza że termin płatności za miesiąc poprzedni upłynie 15-go dnia następnego miesiąca – np. termin płatności opłaty za miesiąc październik upłynie 15 listopada).
Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od 2016 roku z dołu, w terminie do 30 listopada każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania organu, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Elblągu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122 (parter)
  Kasa czynna:
  w poniedziałki, środy, czwartki  w godz. 08.00 – 15.00,
  wtorki  w godz. 08.00 – 16.00
  piątki   w godz. 08.00 – 14.00
 • lub przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Skarbnika Miasta
 • w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
  Nr: 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju
  PL 6710 1020 1811 0000 0602 0334 1401 SWIFT: BPKOPLPW – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy (w tym przypadku należy opisać wpłatę).