Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu i świadczy usługi w dni robocze: 
  • od poniedziałku do piątku w godzinach: 1000 – 1800
  • w soboty w godzinach:  1000 – 1400
 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
  • szkło,
  • papier,
  • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
  • odpady zielone ulegające biodegradacji, 
  • popiół z palenisk domowych,
  • przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/na rok na gospodarstwo domowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 Mg/na rok na gospodarstwo domowe.
 3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, objęci przez Gminę Miasto Elbląg systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
  • szkło,
  • papier,
  • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
  • odpady zielone ulegające biodegradacji, 
 4. W PSZOK nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym odpady opakowaniowe.
 5. Właściciele nieruchomości objęci gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi chcąc skorzystać z PSZOK bez ponoszenia dodatkowych opłat, przed wyładunkiem odpadów muszą wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Spółki, że dostarczone odpady pochodzą z działalności gospodarczej odpady mogą zostać przyjęte za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.