Informacja dla przedsiębiorców

Elbląg, dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Elbląg, na podstawie art. 1 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz. 1648), informuje
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych z podziałem na dwie części:

 • Część I:

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N (obejmujący obszar sektora 1, 3, 4 i 5),

 • Część II:

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 2 (każdy rodzaj nieruchomości).

Jednocześnie wyznacza się termin od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. na:

 1. przystąpienie do systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego
  przez gminę poprzez odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia
  o wyłączeniu się z tego systemu, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu
  na podstawie oświadczenia, ze skutkiem od 01.01.2023 r.
 2. wyłączenie się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego
  przez gminę poprzez złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 3 wyżej wymienionej ustawy, o wyłączeniu się, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, ze skutkiem od 01.01.2023 r.  

Informacja w pliku PDF do pobrania.