Ważna informacja dla przedsiębiorców

Od 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648). Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja dotyczą nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, szkoły, restauracje, biurowce itp. Należą do nich:

  1. Automatyczne włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, które powstały po 23 września 2021 r. Właściciel takiej nieruchomości może wyłączyć się z gminnego systemu składając w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości pisemne oświadczenie, wraz z kopią indywidualnej umowy na odbiór odpadów. Zgodnie z przepisami indywidualna umowa na odbiór odpadów musi być zawarta z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej, a jej postanowienia muszą być zgodne z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 poz. 2578) oraz przepisami szczegółowymi dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  2. Brak możliwości zrezygnowania z gminnego systemu gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości, którzy przystąpili do systemu przed 23 września 2021 r., aż do końca trwania umowy na odbiór odpadów komunalnych tj. do 31 grudnia 2022 r.
  3. Nieruchomości niezamieszkałe, które mają podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów, nie mogą przystąpić do gminnego systemu w trakcie trwania umowy na odbiór odpadów komunalnych tj. do 31 grudnia 2022 r.
  4. Gmina Miasto Elbląg wyznaczy termin nie krótszy niż 60 dni, w którym właściciel nieruchomości niezamieszkałej będzie mógł przystąpić lub zrezygnować z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracja ta obowiązywać będzie od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa (planowany termin 01.01.2023 r.).

Informacja o terminie składania oświadczeń zostanie umieszczona na stronie BIP oraz gok.elblag.eu

 

Przydatne Linki (gok.elblag.eu)