NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ NOWE WZORY DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ NOWE WZORY DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

 

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż działając na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), dalej u.c.p.g. w dniu  28 listopada 2019 r. Rada Miejska w Elblągu pojęła akty prawa miejscowego odnoszące się do gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującej na terenie Gminy Miasto Elbląg, tj.:

  1. Uchwała Nr VIII/234/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5876);
  2. Uchwala Nr VIII/235/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 6138).

 

Nowe stawki opłat oraz nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a u.c.p.g., w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Wskutek powyższego, od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe „podstawowe” stawki opłat przewidziane dla zbiórki selektywnej, dlatego w składanych do Prezydenta Miasta Elbląg deklaracjach należy deklarować opłatę z uwzględnieniem stawek selektywnych. Jednocześnie nowy wzór deklaracji został dostosowany do przepisów u.c.p.g. i nie przewiduje wyboru zbiórki nieselektywnej.

Informuję, iż zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości (art. 6ka ust.1 u.c.p.g.). Prezydent miasta na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obowiązuje stawka opłaty dwukrotnie podwyższona za gospodarowanie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za pojemniki o określonej pojemności, ustalona jako dwukrotna wysokość stawki opłaty określonej dla zbiórki selektywnej (art. 6ka ust. 2, 3 u.c.p.g.).

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ NOWE WZORY DEKLARACJI DOSTĘPNE W ZAKŁADCE - OPŁATY I DEKLARACJE.