Informacja dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 6.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 r., poz. 19) „umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r.” W związku z powyższym na terenie Gminy Miasto Elbląg z dniem 1 lipca 2017 r. nie nastąpią zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg zawarte są do dnia 31 października 2018 r.