INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MARCA 2017 R.

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała Nr XXII/430/2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- -Mazurskiego z 2017 r., poz. 6).

Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki opłat za jednokrotny wywóz pojemnika o określonej pojemności.

Stawki opłat wskazane w ww. uchwale obowiązują od dnia 1 marca 2017 r. 

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r.:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  (lokal mieszkalny)

 

9,50 zł

 

16,63 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku

5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

 

5,94 zł

 

9,50 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku
11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)

 

0,59 zł

 

1,78 zł

 

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oplata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej  nieruchomości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązujące od dnia 1 marca 2017 r.:

Pojemność pojemnika

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

 

Pojemnik/worek o pojemności do 120 l

 

7,72 zł

 

11,28 zł

 

Pojemnik o pojemności 240 l

 

15,44 zł

 

22,56 zł

 

Pojemnik o pojemności 1100 l

                                         70,06 zł

                                                                100,94 zł

 

Pojemnik o pojemności 5-10 m3

 

458,38 zł

 

653,13 zł

* Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Jednocześnie Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), w związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty, obowiązującej od dnia 1 marca 2017 r., wyliczonej przez pomnożenie nowej stawki opłaty przez dane podane w dotychczasowej deklaracji. Nowe stawki opłat nie powodują zmiany w terminie i sposobie płatności.

W takim przypadku właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

 

UWAGA:

  1. W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) nie mają obowiązku składania nowych deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast nową deklarację należy złożyć do Prezydenta Miasta Elbląg w przypadku np. zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (zbiórka selektywna/zbiórka nieselektywna) lub zmiany innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;

  1. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych), wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa) jest obowiązana do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 marca 2017 r. w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

Pliki do pobrania