Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu podjęte w dniu 29 października 2015 r. dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 r. zostały podjęte nowe uchwały dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. UCHWAŁA NR X/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4204);
  2. UCHWAŁA NR X/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4205);
  3. UCHWAŁA NR X/187/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4142).

Powyższe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzą w życie  od dnia 8 grudnia 2015 r.  w przypadku:

  • uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  • uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  wchodzi w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. 


Pliki do pobrania